๏ สุขสวัสดิ์มิตรแท้     มาราธอน
ร่วมวิ่งร่วมสัญจร        หยั่งรู้
เส้นทางกี่ทางสอน     ยุทธเยี่ยม  ประสบการณ์
เก็บกอบเก่งก้าวสู้       ส่งสร้างศักดิ์ศรี 
ตะวันฉาย

วิธีใช้รหัสบีบี - forrunnersmag.com

รหัสบีบีคืออะไร?

รหัสบีบี (BB code) คือรหัสพิเศษที่เขียนแทรกเข้าไปในข้อความปกติ ใช้ในการตกแต่ง จัดระเบียบ หรือแสดงเนื้อหาพิเศษบางอย่าง ช่วยให้ผู้ตั้งกระทู้หรือผู้แสดงความเห็นในเว็บบอร์ด แสดงข้อความของตนได้มากกว่าเพียงข้อความธรรมดา

ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อความที่พิมพ์

ข้อความที่แสดง

mc[sup]2[sup]
H[sub]2[/sub]
mc2
H2
[color=red]ข้อความสีแดง[/color]
[color=blue]ข้อความสีน้ำเงิน[/color]
[color=yellow]ข้อความสีเหลือง[/color]
[color=cyan]ข้อความสีฟ้า[/color]
[color=magenta]ข้อความสีบานเย็น[/color]
[color=white]ข้อความสีขาว[/color]
[color=black]ข้อความสีดำ[/color]

[color=000000]ข้อความสีดำ[/color]
[color=202020]ข้อความสีขาวขึ้น[/color]
[color=404040]ข้อความสีขาวขึ้น[/color]
[color=606060]ข้อความสีขาวขึ้น[/color]
[color=808080]ข้อความสีขาวขึ้น[/color]
[color=a0a0a0]ข้อความสีขาวขึ้น[/color]
[color=c0c0c0]ข้อความสีขาวขึ้น[/color]
[color=e0e0e0]ข้อความสีขาวขึ้น[/color]
[color=ffffff]ข้อความสีขาวจั๊ว[/color]
ข้อความสีแดง
ข้อความสีน้ำเงิน
ข้อความสีเหลือง
ข้อความสีฟ้า
ข้อความสีบานเย็น
ข้อความสีขาว
ข้อความสีดำ

ข้อความสีดำ
ข้อความสีขาวขึ้น
ข้อความสีขาวขึ้น
ข้อความสีขาวขึ้น
ข้อความสีขาวขึ้น
ข้อความสีขาวขึ้น
ข้อความสีขาวขึ้น
ข้อความสีขาวขึ้น
ข้อความสีขาวจั๊ว
[a]http://www.forrunnersmag.com[/a]
เว็บไซต์ของ [url=http://www.forrunnersmag.com]ฟอร์รันเนอร์[/url]
[right]ข้อความชิดขวา[/right]
[center]ข้อความอยู่กึ่งกลาง[/center]
[left]ข้อความชิดซ้าย[/left]
ข้อความชิดขวา
ข้อความอยู่กึ่งกลาง
ข้อความชิดซ้าย
[img]http://www.forrunnersmag.com/logo-small-transparent.png[/img]

MKBB Summary

Version : 1.10 4 June 2013

mkBB Interpretation Level

LevelStylingDescription
0NoNo interpretation. Output and input text are the same
0.5NoAll whitespaces are decode as a single space. html tags are decode, BB tags are striped off.
1NoSpacing, paragraphing, and html tags are decoded. Every BB tag is still intach
2NoSpacing, paragraphing, and html tags are decoded. Every BB tag is striped off.
. Group 1
[i], [s], [sup], [sub], [wbr]
Group 2
[b], [u], [hl], [blink], [color]
Group 3
[iimg]
Group 4
[a], [url], [goto]
Group 5
[small], [big], [big2], [big3], [h1], [h2], [h3], [h4], [title], [center], [code], [center], [right], [left], [quote], [*], [anchor], [hide], [tooltip], [glossary]
Group 6
[table], [ghosttable], [tr], [td], [th], [td-colspan], [td-rowspan], [th-colspan], [th-rowspan], [caption], [img], [limg], [rimg], [thumb], [colorboxthumb], [ul][li], [movie], [audio], [whitebox], [youtube], [gvideo]
3NoYes-----
4 (default)YesYesYes----
5YesYesYesYes---
6Yes(reserved)
7Yes(reserved)
8Yes(reserved)
9Yes(reserved)
10YesYesYesYesYesYesYes

Notes: If the code is styled (level 4 to 10), the class is mkbb, as described in mkbb.css

TagsDescription
Group 1
[i]..[/i]Italic text
[s]..[/s]strikethrough text
[sup]..[/sup]Superscript text
[sub]..[/sub]Subscript text
[wbr]Word Break
Group 2
[b]..[/b]Bolded text
[u]..[/u]Underlined text
[hl]..[/hl]highlight the text
[blink]..[/blink]Blink text
[color=<colorname>]..[/color]Change text color
Group 3
[iimg]..[/iimg]In-line image
Group 4
[a]..[/a]url text
[url]..[/url]url text (open new tab)
[goto]..[/goto]url text (the same tab)
Group 5
[small]..[/small]Small text
[big]..[/big]Bigger text
[big2]..[/big2]Even bigger text
[big3]..[/big3]Even bigger than the big2 text
[h1]..[/h1]Header 1
[h2]..[/h2]Header 2
[h3]..[/h3]Header 3
[h4]..[/h4]Header 4
[title]..[/title]Display a title
[center]..[/center]Align content to the center of page
[code]..[/code]Display the bb code
[center]..[/center]Center text
[right]..[/right]right align text
[left]..[/left]left align text
[quote]..[/quote]quote
[quote=<name>]..[/quote]quote
[*]bullet
[anchor]anchorname[/anchor]Anchor
[hide]..[/hide]Hide text
[tooltip=<tooltiptext>]..[/tooltip]Tooltip Text
[glossary]..[/glossary]Glossary Text
Group 6
[table]
|...|....|...|
|...|....|...|
|...|....|...|
[/table]
Simple table
[table]
[caption]....[/caption]
|...|....|...|
|...|....|...|
|...|....|...|
[/table]
Table with caption
[table]
[caption]....[/caption]
[tr][th]...[/th][th]...[/th][th]...[/th][/tr]
[tr][td]...[/td][td]...[/td][td]...[/td][/tr]
[tr][td]...[/td][td]...[/td][td]...[/td][/tr]
[/table]
Table with caption and field header
[th-colspan=<colspan>]...[/th] [th-rowspan=<rowspan>]...[/th] [td-colspan=<colspan>]...[/td] [td-rowspan=<rowspan>]...[/td]Multi-column and multi-row table cell
[ghosttable]
[tr][th]...[/th][th]...[/th][th]...[/th][/tr]
[tr][td]...[/td][td]...[/td][td]...[/td][/tr]
[tr][td]...[/td][td]...[/td][td]...[/td][/tr]
[/ghosttable]
Table layout without grid
[ul][li]...[li]...[li]...[/ul]Bullet List
[img]..[/img]image
[img][src]...[/src][caption]...[/caption][/img]image with caption
[rimg]..[/rimg]right-aligned image
[limg]..[/limg]left-aligned image
[movie]..[/movie]Movie Clip (.wmv only)
[audio]..[/audio]Audio Clip
[youtube]..[/youtube]Youtube clip
[gvideo]..[/gvideo]Google video clip
[whitebox]..[/whitebox]White box
[googlemap]full map url[/googlemap]Google Map
[googlemap]lat,long[/googlemap]Google Map
[thumb=<maxwidth>]..[/thumb]Thumbnail
[colorboxthumb]..[/colorboxthumb]Colorbox Thumb
[ithumb=<maxwidth>]..[/ithumb]In-line thumbnail

Update log

  • V. 1.08 (2012-06-25) : Add [ghosttable] tag
  • V. 1.09 (2013-03-17) : Add [googlemap] tag
  • V. 1.10 (2013-04-30) : Iliminate deprecated tags
  • V. 1.11 (2013-06-04) : Redefined styling level.
  • V. 1.12 (2016-02-15) : Add [tooltip] tag
  • V. 1.13 (2016-05-27) : Add [glossary] tag
  • V. 1.14 (2016-11-29) : Add [th-colspan], [th-rowspan], [td-colspan] and [td-rowspan] tags
  • V. 1.15 (2016-11-30) : Add [colorbox-thumb] tags

พื้นที่โฆษณา

Advertising Area

Pace and speed caculator

Distance : meters

Time :


hours

min

sec

Speed (km/h)
0
Pace (min/km.)
0
Ads box
(180x150)