You can fight without ever winning,
but never ever, win without a fight.
Rush

กิตติศักดิ์ หนูแก้ว - ทำเนียบนักวิ่ง

ชื่อ/สกุลกิตติศักดิ์ หนูแก้ว
เน็ตเนม/ฉายา
อายุ
เพศชาย
สัญชาติTHA
ชมรม

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)