The will to win means nothing without the will to prepare.
Juma Ikangaa
Tanzanian Marathoner

วิสิทธิ์ ฆ้องชัยนำสกุล - ทำเนียบนักวิ่ง

ชื่อ/สกุลวิสิทธิ์ ฆ้องชัยนำสกุล
เน็ตเนม/ฉายาWisit
อายุ
เพศชาย
สัญชาติTHA
ชมรมฟอร์รันเนอร์

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)