Runners just do it - they run for the finish line even if someone else has reached it first.
(Unknown)

ยินดี กสิวงศ์ - ทำเนียบนักวิ่ง

ชื่อ/สกุลยินดี กสิวงศ์
เน็ตเนม/ฉายา
อายุ81
เพศหญิง
สัญชาติTHA
ชมรมวิ่งหาดใหญ่

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)