When you set your aim too high and don't fulfill it, then your enthusiasm turns to bitterness. Try for a goal that's reasonable, and then gradually raise it.
Emil Zatopek
Czech runner

ปาดังเบซาร์ มาราธอน ครั้งที่ 1

  วันที่16 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์)
  สถานที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าชายแดน แอนด์ โอทอป เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
  ระยะ42.195 / 21.1 / 10.5 / 5
  ติดต่อ081-5991414
  โครงการ “ปาดังเบซาร์ มาราธอน ครั้งที่ 1”
  ชื่อโครงการ “ปาดังเบซาร์ มาราธอน ครั้งที่ 1”
  ผู้ดาเนินโครงการ WE SEE
  วันที่จัดกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
  สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์จาหน่ายสินค้าชายแดนแอนด์โอทอปเทศบาลเมือง
  ปาดังเบซาร์
  หลักการและเหตุผล :
  ปาดังเบซาร์ แต่เดิมเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่ระหว่างตรงชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย (มาเลย์) มีคนไทยและคนจีนอาศัยอยู่ในจุดนี้ เป็นบริเวณพื้นที่ทับซ้อนไม่ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ของประเทศไทยหรือมาเลเซีย (ตอนนั้นยังไม่ปักปันหลักเขตประเทศเหมือนปัจจุบัน) ปาดัง แปลว่า พื้นที่ราบ เบซาร์ แปลว่า กว้างใหญ่ หมู่บ้านปาดังเบซาร์ น่าจะเป็นตาบลเดียวในโลก ที่ชื่อเหมือนกันและสะกดเป็นภาษาอังกฤษ PADANG BESAR เหมือนกันทั้งสองประเทศ ทั้งฝั่งไทย และ ฝั่งมาเลย์ หมู่บ้านปาดังเบซาร์ ฝั่งไทย ตั้งอยู่ที่ตาบลปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ส่วนของมาเลย์จะเป็นอาเภอ KANGAR (กะงะ) รัฐปะลิศ (PERLIS) ยังมีท่าขึ้นเรือเฟอรรี่ไปเกาะลังกาวี และยังมีตานานพระนางเลือดขาว หาดทรายสีดา เมืองต้องคาสาปเจ็ดชั่วโคตรซึ่งนายกมหาเดร์ ได้ให้คนไทยที่สืบเชื้อสายพระนางเลือดขาวที่ภูเก็ต และได้สาวไทยที่เกาะภูเก็ต ชื่อนางสาวศิรินทรา ยายี ไปแก้อาถรรพ์ที่ต้องคาสาปเจ็ดชั่วโคตร จนตกเป็นข่าวไปทั่วโลก และได้ PR ทั่วโลก คุ้มค่าจริง ๆ เพราะเป็นข่าวชาวบ้านแปลก ๆ ที่คนสนใจอยู่แล้วตอนนี้ผู้หญิงไทยที่เป็นลูกหลานพระนางเลือดขาว เรียนอยู่ที่ KL โดยได้รับการส่งให้เรียนจนจบปริญญาเอกด้วยทุนรัฐบาล
  หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงมากเพราะเป็นจุดพักสินค้าชายแดน รถไฟสายหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ทั้งขบวนรถโดยสารและรถขนส่งสินค้า จะพักรอที่สถานีแห่งนี่ ก่อนวิ่งเข้าปัตเตอร์เวอร์ธ (ส่วนหนึ่งของรัฐปีนัง) ที่มีท่าเทียบเรือสินค้าขนาดใหญ่อยู่ที่นั่น มีการขาย สินค้าต่างประเทศ ถูกกว่าเมืองไทยมากทีเดียวจึงเป็นของแปลกใหม่สาหรับคนไทย และนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาซื้อสินค้าต่างชาติราคาถูก ปาดังเบซาร์ถือเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในตัวเองอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ มี ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ของทั้งสองประเทศ ทั้งฝั่งไทย และ ฝั่งมาเลย์ มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง มีภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ทั้งภูเขา พื้นที่ราบ จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและเพื่อการท่องเที่ยว
  ดังนั้น We See การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานกัวลาลัมเปอร์...............
  ได้เล็งเห็นความสาคัญของตาบลปาดังเบซาร์และธรรมชาติเหล่านี้ จึงได้จัดทา โครงการวิ่ง ปาดังเบซาร์ มาราธอน ครั้งที่ ขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์จาหน่ายสินค้าชายแดนแอนด์โอทอปเทศบาลเมือง ปาดังเบซาร์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬา เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์
  ท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างมีศักยภาพ มีเป้าหมายการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวด้านกีฬาที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการบริการมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ติดตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า 10,000 คน ใช้เวลาพักที่โรงแรมอย่างน้อย วัน นารายได้สู่ท้องถิ่น เพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศ นาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อจัดหาเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคม
  2. เพื่อเป็นการแนะนาและประชาสัมพันธ์เส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาสัมผัสเอกลักษณ์ วิถี ประเพณี ความมีมิตรไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และให้นักกีฬารู้จักประเทศไทยมากขึ้นในด้าน “วิถีไทย” ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในนามสยามเมืองยิ้ม
  3. เพื่อให้กิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และก่อให้เกิดมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยการวิ่งและเชื่อมโยงให้เกิดการเดินทางกระจายไป ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
  4. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพทั้งจากในและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ชายแดนใต้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวของท้องถิ่น และรองรับ AEC
  5. เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรักการวิ่งออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
  เป้าหมาย :
  เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ จานวน 10,000 คน
  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  WE SEE
  ผู้ร่วมโครงการ :
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานกัวลาลัมเปอร์
  หน่วยงานภาครัฐ องค์กร และสถานประกอบการภาคเอกชน
  ประชาชนทั่วไป
  หน่วยงานสนับสนุน
  1. จังหวัดสงขลา
  2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
  3. อาเภอสะเดา
  4. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
  5. สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อมอบโรงพยาบาลปาดังเบซาร์
  6. ชมรมวิ่งปาดังเบซาร์
  7. สถานีตารวจภูธรปาดังเบซาร์
  8. สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
  9. ตารวจท่องเที่ยวหาดใหญ่
  10. โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่
  11. บริษัท หาดทิพย์ จากัด (มหาชน)
  12. บริษัท แลคตาซอย จากัด
  13. MAJOR GROUP
  14. ....ฯลฯ......
  สอบถามข้อมูล :
  คุณเมธริณ พงษ์รัชตะการัณ โทรศัพท์/ ID Line 081 5991414
  วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร :
  รับสมัครผ่าน www.wesee.in.th
  Facebook https://www.facebook.com/Padangbesarmarathon/?modal=admin_todo_tour
  โอนเงินค่าสมัครที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด สาขาเทสโก้ โลตัส หาดใหญ่ใน
  เลขที่บัญชี 4065602891 ชื่อบัญชี น.ส.เมธริณ พงษ์รัชตะการัณ
  เมื่อท่านโอนเงินค่าสมัครแล้วให้ส่งใบเสร็จที่ ID Line 0815991414, Email me_tharin@hotmail.com
  ค่าสมัครเข้าแข่งขัน :
  1. ประเภทวิ่งมาราธอนระยะทาง 42.195 กม. ค่าสมัครท่านละ 1,000 บาท
  2. ประเภทวิ่งฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.1 กม. ค่าสมัครท่านละ 800 บาท
  3. ประเภทวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. ค่าสมัครท่านละ 600 บาท
  4. ประเภทไมโครมาราธอนระยะทาง กม.ค่าสมัครท่านละ 500 บาท
  5. ผู้สมัครที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป สมัครฟรี (ยกเว้นประเภทไมโครมาราธอน กม.)
  รางวัล และของที่ระลึก
  1. ชนะเลิศอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ ระยะทางวิ่ง มาราธอน 42.195 กม. จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  2. ชนะเลิศอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ ระยะทางวิ่ง ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  3. ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ ระยะทางวิ่ง มินิมาราธอน 10.5 กม. จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  4. ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ ระยะไมโครมาราธอนระยะทาง กม.จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  5. ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญที่ระลึก หลังเข้าเส้นชัย
  6. ผู้สมัครทุกท่าน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อที่ระลึก ท่านละ ตัวและเสื้อ Finisher สาหรับประเภท มาราธอนและฮาล์ฟมาราธอน
  7.
  ประเภทของกิจกรรม การแบ่งกลุ่มอายุ
  1. ประเภท มาราธอนระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 03.00 น. แบ่งกลุ่มอายุดังนี้
  1.1 แบ่งประเภทชาย 18-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65 ปีขึ้นไป
  1.2 แบ่งประเภทหญิง 18-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
  2. ประเภท ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. แบ่งกลุ่มอายุดังนี้
  2.1 แบ่งประเภทชาย 16-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65 ปีขึ้นไป
  2.2 แบ่งประเภทหญิง 16-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
  3. ประเภท มินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. แบ่งกลุ่มอายุดังนี้
  3.1 แบ่งประเภทชาย ไม่เกิน 19 ปี, 20-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี,
  65-69 ปี, 70 ปีขึ้นไป
  3.2 แบ่งประเภทหญิง: ไม่เกิน 19 ปี, 20-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55- 59 ปี, 60ปีขึ้นไป
  4. ประเภท ไมโครมาราธอนระยะทาง กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.20 น. แบ่งกลุ่มอายุดังนี้
  4.1 แบ่งประเภทชาย ไม่เกิน 15 ปี, 16-34 ปี, 35-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
  4.2 แบ่งประเภทหญิง ไม่เกิน 15 ปี, 16-34 ปี, 35-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
  เส้นทางการแข่งขัน :
  จุด START ณ. ศูนย์จาหน่ายสินค้าชายแดนแอนด์โอทอปเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
  กติกาการตัดสิน :
  การแข่งขันในสนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนัก
  วิ่งที่ขาดสปิริต ไม่รู้แพ้รู้ชนะ ไม่มีน้า ใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ ลัดเส้นทาง ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด
  ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2561 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้ง แสดงหลักฐาน บัตร
  ประจาตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปี เกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่งต้องผ่าน
  จุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ นักวิ่ง ต้องติดหมายเลขประจาตัววิ่ง ไว้ที่หน้าอกเสื้อ
  มองเห็นชัดเจนคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ;ในการให้รางวัลในกรณีที่หมายเลขประจาตัววิ่งพับ หรือ
  การติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทาให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขัน
  ในประเภท/กลุ่มอายุใด
  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน :
  ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. อายุผู้สมัครเข้าแข่งขันให้นาปี พ.ศ.เกิด ลบด้วยปี พ.ศ.ปัจจุบัน การพิสูจน์อายุให้ใช้หลักฐานทาง
  ราชการตัวจริงเท่านั้น
  2. ผู้สมัครที่อายุไม่ถึง 15 ปี หรือไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้ทะเบียนบ้านตัวจริงเท่านั้น และต้องมีผู้ปกครองรับรอง
  การบริการ :

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps

  รายการอื่นในวันที่ 16 ธันวาคม 2561

  108th Suthi Mini-marathon (กรุงเทพมหานครฯ)
  ถิ่นบัวหลวงมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 (ปทุมธานี)
  หนองหว้าเดิน-วิ่งการกุศล 2018 (สระบุรี)
  วินนาร์ วิ่งเพื่อน้อง (ระยอง)
  วิ่งฝ่า ป่า-เขื่อน 2018 ()
  วิ่งสู้เอดส์ มินิมาราธอน 2018 (นนทบุรี)
  วิ่งไทย-เดนมาร์คมินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 9 (สระบุรี)
  กบินทร์บุรี มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 (ปราจีนบุรี)
  ก้าวด้วยธรรม เพื่อ ๑๗ โรงพยาบาล (กรุงเทพมหานครฯ)
  ญ่างหัน แล่นจั๊น ปั่นม่วน ศรีบุญเรือง ครั้งที่ 1 (อุดรธานี)
  สูงเนินมินิมาราธอน 2018 (นครราชสีมา)
  ไมตรีอุทิศ มินิมาราธอน 2018 (นนทบุรี)
  เมืองฉะ อีเกิ้ลรัน ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 2018 (ฉะเชิงเทรา)
  เดิน - วิ่ง กสิณธร มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานครฯ)
  เดิน-วิ่ง หาดชมตะวัน มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 (นครราชสีมา)
  เดิน-วิ่ง การกุศล ก้าวด้วยธรรม เพื่อ ๑๗ โรงพยาบาล (กรุงเทพมหานครฯ)
  เดิน-วิ่ง Army Run (นครศรีธรรมราช)
  เดิน-วิ่ง ARMY RUN to ARMY GAMES 2018-2019 สนามที่ 1 (นครศรีธรรมราช)
  เดิน-วิ่งการกุศล วิ่งกับพ่อ 2018 (Run with Dad 2018) (พระนครศรีอยุธยา)
  เดิน-วิ่งการกุศล เพื่อโรงพยาบาลเกาะพะงัน ครั้งที่ 1 (สุราษฎร์ธานี)
  เดินวิ่งเทิดพระเกียรติ วันกีฬาแห่งชาติ (ยะลา)
  เรารักตากสิน มินิมาราธอน 2561 (ระยอง)
  แม่กำปองมินิมาราธอน ครั้งที่ 1/2561 ()
  Bangsaen21 2018 (ชลบุรี)
  Brooks Trail on the Rock (ชัยภูมิ)
  C-Vitt Run for Health 2018 (สมุทรปราการ)
  CPF Running Club ตอบแทนคุณแผ่นดินเดิน-วิ่งถิ่นครูบา ครั้งที่ 2 (ลำพูน)
  DINO RUN 2018 (ชลบุรี)
  Ex-Run 2018 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Fishermen RUN: Seafdec Mini Marathon 2018 (สมุทรปราการ)
  Hatyai Reviving Marathon (สงขลา)
  KAN RUN Mini Marathon 2018 (เชียงใหม่)
  Konlek MINI Marathon 2018 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Lerdsin Vertical Run 2018 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Night Run 2018 ()
  Nong Khai Asean Marathon 2018 (หนองคาย)
  Nonsuwan Happy Run Happy Health 2018 ครั้งที่ 2 (บุรีรัมย์)
  NURSE CMU RUN 2018 (เชียงใหม่)
  RUN for BEN (อุบลราชธานี)
  Run for End Polio 2018 (นครปฐม)
  Run for national sports day (สงขลา)
  Thailand International Half Marathon 2018 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Toyota Charity Run for Life 2018 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Wianglor 10K 2018 (พะเยา)

  รายการอื่นในจังหวัด สงขลา

  (ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2562 ถึง 18 ธันวาคม 2562)

  เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 7 (22 ก.ย. 62)
  Pa Gun Ma Run (พากันมารัน) 2019 (27 ต.ค. 62)
  สค.หาดใหญ่ เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 (10 พ.ย. 62)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)