๏  วิ่งให้สุดปลายฝัน           ฝันไกลสุด
วิ่งอย่าหยุดปรารถนา            ฟันฝ่าฝัน
วิ่งให้แกร่งกายใจ                 ในทุกวัน
อุปสรรคฝ่าฟัน             สู้หมั่นเพียร๛
ตะวันฉาย

เดิน วิ่ง ปั่นด้วยใจวันไตโลก ครั้งที่ 1

  วันที่20 มีนาคม 2559 (อาทิตย์)
  สถานที่โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
  ระยะ20.3 / 10.3 / 5
  ติดต่อ084-3257494
  เว็บ
  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ประชาชนทราบถึงวันไตโลก

  2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ความรู้ให้ประชาชนและให้ตระหนักถึงภาวะโรคไต

  3. เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการออกกาลังกายให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวันได้

  4. ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรง

  5. เพื่อหารายได้สนับสนุนผู้ป่วยโรคไตที่จาเป็นต้องการทุนทรัพย์เพื่อการรักษา

  6. เพื่อหารายได้เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยโรคไต

  สถานที่จัดงาน

  โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

  รางวัลและของที่ระลึก

  รางวัลผู้เข้าเส้นชัย – (ถ้วยเซรามิก)

  เสื้อที่ระลึก วันอาทิตย์ท่ี 20 มีนาคม 2559

  BIBเบอร์ติดหน้าอกสวยงาม

  ผู้สมัคร VIP รับถ้วยเซรามิกพร้อมสลักช่ือ

  ชมรมส่งสมาชิกร่วมกิจกรรม 10 รางวัล

  รางวัลแฟนซีธีม (theme) โรงพยาบาล 05.20 น.

  รางวัลแพ็คเกจ็ ทอ่ งเที่ยวเคียงวารินรีสอร์ท น้าตกมวกเหลก็ สระบุรี รางวัล

  รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม รางวัล

  กลุ่มอายุ

  ฮาล์ฟมาราธอน (21K และ มินิมาราธอน (10K)

  ชาย หญิง

  อายุไม่เกิน 19 อายุไม่เกิน 19

  20-29 20-29

  30-34 30-34

  35-39 35-39

  40-44 40-44

  45-49 45-49

  50-54 50-54

  55-59 55-59

  60-64 60 ปีขึ้นไป

  65-69

  70 ปีข้ึนไป


  กลุ่มอายุฟันรัน (5K)

  ชาย หญิง

  อายุไม่เกิน 12 ปี อายุไม่เกิน 12 ปี

  ต่ำกว่า 39 ปี ต่ำกว่า 39 ปี

  40 ปีขึ้นไป 40 ปีขึ้นไป


  ค่าสมัคร (รับจานวนจากัด!!!)

  เดินการกุศล(1.8 กม.) 250 บาท

  ฟันรัน 250 บาท

  มินิมาราธอน 300 บาท

  ฮาล์ฟมาราธอน 400 บาท

  VIP 900 บาท

  กำหนดการ

  วันเสาร์ท่ี 19 มีนาคม 2559

  13.00 น. เริ่มรับลงทะเบียนรายงานตัว

  17.00 น. กิจกรรมบนเวที ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ

  17.30 น. เล่นเกมชิงรางวัลมากมาย

  18.00 น. การแสดงของนักเรียนและเยาวชน

  18.30 น. รับประทานอาหาร

  19.00น. ประธานกล่าวต้อนรบันกักีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

  22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันอาทิตย์ท่ี 20 มีนาคม 2559

  04.00 น. รายงานตัวผู้ร่วมกิจกรรม

  05.00 น. ออกกาลังกายเพื่อเตรียมร่างกาย

  05.20 น. เปิดพิธปีล่อยนักกีฬาฮาลฟ์มาราธอน

  05.30 น. ปล่อยตัวฮาล์ฟมาราธอน

  05.40 น. พิธีเปิดงานเดิน-วิ่ง-ปั่นดว้ยใจวันไตโลก

  06.00 น. ปล่อยตัวมินิมาราธอน

  06.20 น. ปล่อยตัวฟันรัน

  06.30 น. ปล่อยตัวเดินเพอื่สุขภาพข้ามคลองดาเนินสะดวก

  08.00 น. พิธีปล่อยตัวปั่นด้วยใจ

  08.10 น. พิธีมอบรางวัลแด่นักกฬีา

  11.00 น. พิธีมอบเข็มปั่นด้วยใจ

  สมัครออนไลน์ http://tailokdayrun.guurun.com/main/register/bp

  ดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม แผนที่เส้นทางวิ่ง วิดีโอเส้นทางวิ่ง
  และขั้นตอนการสมัครวิ่งออนไลน์ ได้ที่เว็ปไซต์นี้เลยค่ะ
  http://www.guurun.com/event/เดิน-วิ่ง-ปั่น-ด้วยใจวัน/


  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)