Only think of two things - the gun and the tape. When you hear the one, just run like hell until you break the other.
Sam Mussabini
British athletics coach

วิ่งจ้าวสนามตำบลนาซอ ปีที่ ๗ สนามที่ ๒

  วันที่21 กุมภาพันธ์ 2559 (อาทิตย์)
  สถานที่บ้านกุดเรือน้อย ม.3 ต.นาซอ อ.วานรนิวาสจ.สกลนคร
  ระยะ5 / 3.5
  ติดต่อ0801787739, 0810509006

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)