Runners just do it - they run for the finish line even if someone else has reached it first.
(Unknown)

วิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปี ๘ สนามที่ ๑๖

  วันที่23 กรกฎาคม 2559 (เสาร์)
  สถานที่รพ.สต.บ้านโนนแต้ อ.วานรนิวาสจ.สกลนคร
  ระยะ10 / 3.5
  ติดต่อ

  รายการอื่นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2559

  Alpha Buddy Run (กรุงเทพมหานครฯ)
  First Run Fun Walk (กรุงเทพมหานครฯ)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)