Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.
Japanese proverb

วิ่งซูเปอร์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน และ ฟันรันพิชิต 418 ยะลา-ปัตตานี

  วันที่14 มิถุนายน 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา
  ระยะ4 / 10.5 / 21.1
  ติดต่อ08-1898-1514,0-7321-3722

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)