Being runner means you are now "free" to win and lose and live life to its fullest.
Bill Rodgers
American marathoner

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 10

  วันที่27 มกราคม 2556 (อาทิตย์)
  สถานที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
  ระยะ4.5 / 11.55 / 21.1 / 42.195
  ติดต่อ0-4320-2388-9,0-4320-2222-41 ต่อ 1900,1499

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)