We are different, in essence, from other men. If you want to win something, run 100 meters. If you want to experience something, run a marathon.
Emil Zatopek
Czech runner

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 10

  วันที่27 มกราคม 2556 (อาทิตย์)
  สถานที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
  ระยะ4.5 / 11.55 / 21.1 / 42.195
  ผู้จัด
  ติดต่อ0-4320-2388-9,0-4320-2222-41 ต่อ 1900,1499
  เว็บ
  เฟซบุ๊กเพจ

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)