Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.
Japanese proverb

ลานสกามาราธอน

  วันที่17 มิถุนายน 2555 (อาทิตย์)
  สถานที่ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
  ระยะ3.5 / 10.5 / 42.195
  ผู้จัด
  ติดต่อ08-1747-9026,08-6026-6573
  เว็บ
  เฟซบุ๊กเพจ
  Line ID

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)