Your training partners are key to your success, and friendships based on your runs together are strong.
Bill Rodgers
American Marathoner

ลานสกามาราธอน

  วันที่17 มิถุนายน 2555 (อาทิตย์)
  สถานที่ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
  ระยะ3.5 / 10.5 / 42.195
  ติดต่อ08-1747-9026,08-6026-6573

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)