๏ บทเรียนมาราธอน     แทรกคำสอนหลายตำรา       
ฝึกหัดเต็มอัตรา                 กายและจิตพิชิตชัย            
     อดทนและเข้มแข็ง        ทั้งกล้าแกร่งมีวินัย             
ทุกก้าวจึงเกรียงไกร            พร้อมกอบเก็บประสบการณ์  
     บทเพลงมาราธอน         หลายวรรคตอนยังแว่วหวาน 
เวียนวิ่งแห่งวันวาร              ครบคุณค่าน่าจดจำ  ๛        
ตะวันฉาย

ชมรมฟอร์รันเนอร์

กิจกรรม
จุดเริ่มต้น
กรรมการบริหาร
สมาชิก
ตราชมรมฟอร์รันเนอร์

กรรมการชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์ Forrunners Running Club

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  นายสู่บุญ วุฒิวงศ์, นายพิชิต เนตรคุณโพธิ์เจริญ, นายกิติพงษ์ ขจรปรัชญา, นายแสงชัย เตชะสถาพร, นายสงคราม ไกรสนธิ์, นายวินัย พวงดอกไม้, นายจรัญ พงภิทักษ์, พลเรือโทพงศธร ชูแข
  ประธานชมรม
  นางศรีอุไร พงภิทักษ์
  ประธานชมรมสาขาสกลนคร
  พ.ต.ท. จำรัส ประคอง
  รองประธาน
  นายจรัล เข็มทอง, นายวีระชัย นาควัชระ, นางเกษมศรี ปานเรียนแสน, นายสมชาย เสนกัลป์, นายธรรมนูญ เพชรถึง, นายสุภณ อุทัยทิศพิทักษ์
  เลขานุการ
  นางสาววัฒนลดา บุญกาวิน
  ผู้ช่วยเลขานุการ
  นางพิชญ์สินี อนันเอื้อ
  ทะเบียน
  นางสาวศิรินทิพย์ ฉิมอำพันธ์
  เหรัญญิก
  นางสาวพนิดา วิชชุกรมานนท์
  ปฏิคม
  นางนลินี เทียนเงิน
  ผู้ช่วยปฏิคม
  นางสาวรัศมี โคตรมี
  ประชาสัมพันธ์
  นายไพบูลย์ ศรีอุดมพร, นางสาวพรรณทิพา อิ่มกิจ
  กรรมการบริหาร
  นายพินิจ ดิษฐ์ขัมภะ, นายศราวุธ เอื้อสกุล, นายศิริศักดิ์ ผันอากาศ, นายชาตรี สุนทรมาศ, นายสมพงษ์ หิรัญพิทักษ์พงศ์, นายสมภพ ศรีพั้ว, นายดนัย งามวิทยานนท์, นายวิโรจน์ เมธาวี, นางฐิติพร งามวิทยานนท์

พื้นที่โฆษณา

ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

ระยะทาง : เมตร

เวลา :


ชม.

นาที

วินาที

ความเร็ว (กม./ชม.)
0
ฝีเท้า (นาที/กม.)
0
Ads box
(180x150)